Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania i sposób funkcjonowania serwisu internetowego podejmij-wyzwanie.pl znajdującego się pod adresem http://podejmij-wyzwanie.pl. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników oraz prawa i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§ 1 DEFNICJE

  1. Usługodawca jest operatorem serwisu podejmij-wyzwanie.pl, którego właścicielami są Agnieszka Pudłowska, adres Koźmińska 18A/16 00-435 Warszawa i Bernard van der Esch, adres Koźmińska 18A/16 00-435 Warszawa.
  2. Usługa - usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na: Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie podejmij-wyzwanie.pl informacji z szeroko pojmowanej metodologii ćwiczeń, oraz porad sportowych Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Serwisu podejmij-wyzwanie.pl.
  3. Serwis podejmij-wyzwanie.pl – strona internetowa umożliwiająca zapisywanie i przeglądanie swojego harmonogramu ćwiczeń, w.g. z góry ustalonych planów treningowych.
  4. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu podejmij-wyzwanie.pl
  5. Regulamin - niniejszy dokument.
  6. Konto – konto dla Użytkownika Serwisu podejmij-wyzwanie.pl.

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby bezproblemowo korzystać z Serwisu podejmij-wyzwanie.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej lub konta facebook do rejestracji.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z Serwisu podejmij-wyzwanie.pl wymaga rejestracji, która jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Rejestrację w systemie może dokonać tylko pełnoletnia osoba fizyczna.
Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w serwisie, w przypadku wykrycia przez Administratorów dwóch kont dla tego samego Użytkownika może takie Konta w serwisie zablokować bez prawa do zwrotu opłat za konto.

§ 4 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU PODEJMIJ-WYZWANIE.PL

Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych oraz ich aktualizacji w przypadku zmiany, ponieważ są one niezbędne dla poprawnej realizacji Usługi.
Użytkownik nie powinien, ze względu na własne dobro, udostępniać danych dostępowych do swojego konta. W przypadku, gdy Użytkownik straci dane do logowania istnieje możliwość za pomocą funkcji „Zapomniałem hasła” wygenerować nowe hasło.
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane informacje do Serwisu.
Usługodawca ma prawo do zawieszenia bądź skasowania konta w przypadku, gdy Użytkownik działa przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie podejmij-wyzwanie.pl lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Użytkownik korzysta z serwisu podejmij-wyzwanie.pl wyłącznie na własne ryzyko oraz własny koszt.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i innych materiałów promocyjnych zamieszczonych w Serwisie podejmij-wyzwanie.pl bądź rozsyłanych poprzez pocztę elektroniczną.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
Nie wszystkie ćwiczenia, są odpowiednie dla każdego. Usługodawca nie odpowiada za urazy i uszczerbki na zdrowiu wynikłe w trakcie treningu

§ 6 REKLAMACJE

Użytkownik powinien reklamacje zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy lub poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro.podejmijwyzwanie@gmail.com, pod rygorem ich nieważności.
Zgłoszenie powinno zawierać login Użytkownika, adres e-mail Użytkownika oraz opis sytuacji stanowiącej podstawę do zgłoszenia reklamacyjnego.
Usługodawca ma 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, że do rozpatrzenia reklamacji będzie konieczne dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni roboczych obowiązuje od dnia dostarczenia dodatkowych informacji.
Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie wysłane wyłącznie na podany adres e-mail, podany w zgłoszeniu.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony podejmij-wyzwanie.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu o dowolnej porze i czasie, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmian w Regulaminie dostępnym na stronach portalu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2015 r.